Is ednevnik.edu.mk safe? Reviews & Ratings

Електронски дневник (Е-Дневник) е проект на Министерството за Образование и Наука (МОН) кој има цел да ја подобри комуникацијата помеѓу наставниците и родителите, да овозможи брз и едноставен увид на информациите од дневникот од страна на наставниците во училиштето, да овозможи централизирани и брзи статистички анализи од МОН и останати државни институции итн.

Do you own this site?Click here

Protect yourself from harmful sitesAdd WOT

Share your feedback about ednevnik.edu.mk

ednevnik.edu.mk reviews 1
NewestOldestPopular
_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_ Електронски дневник на учениците од ОУ "Јан Амос Коменски"-Скопје _*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_ Elektronski dnevnik na ucenicite od OU "Jan Amos Komenski"-Skopje _*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

Safety Rating Breakdown

Trustworthiness

No Data

Child Safety

No Data