fpt.com.vn é seguro?

Considerado seguro pelo WOT

3.1
starstarstarempty-starempty-star
(3 Avaliações)
Bom site
Popular
Reivindicar este site
Compartilhar:
Compartilhe seus pensamentos...
K
starempty-star
Medíocre
starempty-star
Razoável
starempty-star
Mediano
starempty-star
Bom
starempty-star
Excelente
3 Avaliações da comunidade
Ordenar por:
Recentes
há 6 anos
fpt.com.vn is the contact support domain name for malware, spam, phishing network of fpt.vn. See: http://bgp.he.net/AS18403#_whois (fpt.com is supported by fpt.com.vn and vnnic.net.vn ) FPT Telecom Company / fpt.vn sustains IP addresses rated up to "critical" for the amounts of spam sent during a 30 day period. Also, maintains CBL-listed, botnet-infected IP addresses during a 30 day period. www.senderbase.org/lookup/org/?search_string=FPT%20Telecom%20Company (bottom of pages) AND March 2016, the Corporation for Financing & Promoting Technology (FPT) / fpt.vn, supported by fpt.com.vn, is the 7th highest hoster of botnets in the world: www.uceprotect.net/en/l3charts.php AND FPT is supported by domain name vnnic.net.vn; vnnic.net.vn has an unsatisfactory reputation. See: http://bgp.he.net/AS18403#_whois (fpt.com is supported by fpt.com.vn and vnnic.net.vn ) www.mywot.com/en/scorecard/vnnic.net.vn (the unsatisfactory reputation of vnnic.net.vn, which is supporting fpt.vn) AND The Corporation for Financing & Promoting Technology (FPT) / AS18403 / fpt.vn is supporting the Viettel Corporation (viettel.vn) / viettel.com.vn network, which has an unsatisfactory reputation. http://bgp.he.net/dns/vietel.vn#_ipinfo (The Viettel Corporation (viettel.vn) / viettel.com.vn network is run by The Corporation for Financing & Promoting Technology (FPT) / AS18403 / fpt.vn www.mywot.com/en/scorecard/viettel.vn (The unsatisfactory reputation of Viettel Corporation, viettel.vn, which FPT is running the network for) AND www.spamhaus.org/sbl/listings/fpt.vn (fpt.vn malware, spam, phishing reports, which fpt.com.vn is the contact support domain for. Same reports open for years, presently the last four years) VIETNAMESE: fpt.com.vn là tên miền liên hệ hỗ trợ cho phần mềm độc hại, thư rác, lừa đảo mạng của fpt.vn. Xem: http://bgp.he.net/AS18403#_whois (fpt.com được hỗ trợ bởi fpt.com.vn và vnnic.net.vn) Công ty Viễn thông FPT / fpt.vn duy trì địa chỉ IP đánh giá lên đến "quan trọng" đối với số lượng thư rác được gửi trong một khoảng thời gian 30 ngày. Ngoài ra, duy trì CBL-liệt kê, các địa chỉ IP botnet nhiễm trong một khoảng thời gian 30 ngày. www.senderbase.org/lookup/org/?search_string=FPT%20Telecom%20Company (dưới cùng của trang) VÀ Tháng 3 năm 2016, Công ty Cổ phần Công nghệ FPT tài trợ & (FPT) / fpt.vn, được hỗ trợ bởi fpt.com.vn, là hoster 7 cao nhất của các botnet trên thế giới: www.uceprotect.net/en/l3charts.php VÀ FPT được hỗ trợ bởi tên miền vnnic.net.vn; vnnic.net.vn có uy tín không đạt yêu cầu. Xem: http://bgp.he.net/AS18403#_whois (fpt.com được hỗ trợ bởi fpt.com.vn và vnnic.net.vn) www.mywot.com/en/scorecard/vnnic.net.vn (uy tín không đạt yêu cầu của vnnic.net.vn, được hỗ trợ fpt.vn) VÀ Công ty Cổ phần Công nghệ FPT tài trợ & (FPT) / AS18403 / fpt.vn đang hỗ trợ Tổng công ty Viettel (viettel.vn) / mạng viettel.com.vn, trong đó có một danh tiếng không đạt yêu cầu. http://bgp.he.net/dns/vietel.vn#_ipinfo (Tổng công ty Viettel (viettel.vn) / mạng viettel.com.vn được điều hành bởi Công ty Cổ phần Đầu tư & Công nghệ FPT (FPT) / AS18403 / fpt .vn www.mywot.com/en/scorecard/viettel.vn (Danh tiếng không đạt yêu cầu của Tổng công ty Viettel, viettel.vn mà FPT đang chạy mạng cho) VÀ www.spamhaus.org/sbl/listings/fpt.vn (fpt.vn phần mềm độc hại, thư rác, báo cáo lừa đảo, mà fpt.com.vn là miền hỗ trợ liên lạc. báo cáo tương tự mở trong nhiều năm, hiện nay bốn năm qua)
Útil
·
Denunciar
há 6 anos
This company is a source of so much illegal RX (Russian) spam and now malware, that it is inexcusable and untrustworthy.
Útil
·
Denunciar
há 6 anos
From a spam message: <KellyAlyssa57955@gruposeing.com>([1.53.247.36]) . "Invoice December 2015". (In multiples). With an malicious attachment. What a pain to remove this stuff from corporate inboxes. A real time waster. This firm needs to be slammed.
1
·
Denunciar

Sobre este site

Financing and Promoting Technology Corporation

Confiabilidade
63
/100
Segurança da Criança
N/A
This site uses cookies for analytics and personalised content. By continuing to browse this site, you agree to our cookies policy
Accept